Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:latex

LaTeX

LaTeX je sada maker pro sázecí systém TeX.

Stránky Ing. Davida Martinka - LaTeXové speciality

Umístění plovoucích objektů

 • h - zde
 • t - v horní části stránky
 • b - v dolní části stránky
 • p - na zvláštní stránce
 • ! - nebere ohled na většinu parametrů, které by mohly zabránit umístění objektů v daném místě

Odsazení, zlomení, ...

 • \newline - nový řádek
 • \noindent - neodsadí odstavec

Symboly

 • \dots - …

Zvýraznění textu

 • \textit - kurzíva
 • \textbf - tučné
 • \texttt - strojopisné písmo

Příklady

Matematické vzorce

různé výrazy

 • $\infty$ - \infty
 • $10\,^{\circ}\mathrm{C}$ - 10\,^{\circ}\mathrm{C}
 • $(A \Rightarrow B) = (\neg A \vee B) = \neg(A \wedge \neg B)$ - (A \Rightarrow B) = (\neg A \vee B) = \neg(A \wedge \neg B)
 • $\sqrt{\frac{500}{5}}$ - \sqrt{\frac{500}{5}}
 • $=, \neq, \equiv, \cong$ - =, \neq, \equiv, \cong

množiny

 • $\emptyset$ - \emptyset
 • $\cap , \cup$ - \cap , \cup
 • $\subset, \supset, \subseteq, \supseteq$ - \subset, \supset, \subseteq, \supseteq

řecká abeceda

 • $\alpha, A$ - \alpha, A
 • $\beta, B$ - \beta, B
 • $\gamma, \Gamma$, - \gamma, \Gamma, \varGamma
 • $\delta, \Delta$, - \delta, \Delta, \varDelta
 • $\epsilon, \varepsilon, E$ - \epsilon, \varepsilon, E
 • $\zeta, Z$ - \zeta, Z
 • $\eta, H$ - \eta, H
 • $\theta, \vartheta, \Theta$, - \theta, \vartheta, \Theta, \varTheta
 • $\iota, I$ - \iota, I
 • $\kappa, K$ - \kappa, K
 • $\lambda, \Lambda$, - \lambda, \Lambda, \varLambda
 • $\mu, M$ - \mu, M
 • $\nu, N$ - \nu, N
 • $\xi, \Xi$, - \xi, \Xi, \varXi
 • $o, O$ - o, O
 • $\pi, \varpi, \Pi$, - \pi, \varpi, \Pi, \varPi
 • $\rho, \varrho, P$ - \rho, \varrho, P
 • $\sigma, \varsigma, \Sigma$, - \sigma, \varsigma, \Sigma, \varSigma
 • $\tau, T$ - \tau, T
 • $\upsilon, \Upsilon$, - \upsilon, \Upsilon, \varUpsilon
 • $\phi, \varphi, \Phi$, - \phi, \varphi, \Phi, \varPhi
 • $\chi, X$ - \chi, X
 • $\psi, \Psi$, - \psi, \Psi, \varPsi
 • $\omega, \Omega$, - \omega, \Omega, \varOmega

zalomení dlouhého řádku (na konci není číslo)

\usepackage{amsmath}
\begin{multline*}F = \{(p_1, t_1), (t_1, p_2), (p_2, t_2), (t_2, p_3), \\
  (p_5, t_5), (t_5, p_6), (p_6, t_6), (t_6, p_4)\}
\end{multline*}

zarovná výrazy pod sebe

\usepackage{amsmath}
\begin{align*}
  K(p_1) &= 1 \\
  K(p_2) &= 1 \\
  K(p_3) &= 1 \\
  K(p_4) &= 1 \\
  K(p_5) &= 1 \\
  K(p_7) &= 1
\end{align*}

matice $A_{m,n} = \begin{pmatrix}

a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\
a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n}

\end{pmatrix}$

A_{m,n} =
 \begin{pmatrix}
 a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\
 a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n}
 \end{pmatrix}

matice s popisem vlevo a nahoře

\bordermatrix{~  & p_1 & p_2 & p_3 \cr
       i_1 & 1  & 1  & 1  \cr
       i_2 & 0  & 0  & 0  \cr
       i_3 & 3  & 0  & 0  \cr}

Nastavení dokumentu

nastaví dokument jako article s některými dalšími parametry jako je jazyk, kodování, odkazy,…

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\usepackage[czech, english]{babel}
\selectlanguage{czech}
\usepackage{color}
\usepackage{url}
\inputencoding{utf8}
\usepackage{hyperref}
\usepackage[all]{hypcap}
\hypersetup{colorlinks=false, linkbordercolor=1 1 1, citebordercolor=1 1 1}
\usepackage[right]{lineno}
\usepackage{a4wide}
 
\title{Pojednání o rozdílu mezi dřevěnými a železnými kolíky}
\author{Kolík Aťsepicnu}
\begin{document}
\selectlanguage{czech}
\maketitle
 
\section{Kolíky dřevěné}
 
Kolik potřebujeme dřevěných kolíků? Empiricky bylo zjištěno,
že nejvhodnější počet dřevěných kolíků je $\sqrt{\frac{500}{5}}$.
 
\section{Kolíky železné}
 
Pokud máte rádi železo, tak se jim nebraňte.
\end{document}

Obrázky

vloží obrázek images/my_image.png na zvláštní stránku

\begin{figure}[p]
  \centering
  \includegraphics[scale=0.9]{images/my_image.png}
  \caption{Závislost počtu vykouřených cigaret za den na systolickém tlaku.}
  \label{fig:my_image}
\end{figure}

vloží dva obrázky vedle sebe

\begin{figure}[p]
  \begin{minipage}[b]{0.45\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[scale=0.38]{images/S1.pdf}
  \end{minipage}
  \hspace{1cm}
  \begin{minipage}[b]{0.45\linewidth}
    \centering
    \includegraphics[scale=0.38]{images/S2.pdf}
  \end{minipage}
  \caption{stavy $S_1$ a $S_2$}
  \label{fig:S1_S2}
\end{figure}

Odkazy

odkaz na lokální soubor

\href{run:./video.webm}{\underline{VIDEO}}

Seznamy

odrážkový seznam

\begin{itemize}
  \item tvorba GIS mapových vektorových vrstev
    \begin{itemize}
      \item bodové - prameny
      \item liniové - řeky
      \item polygonové - rybníky
    \end{itemize}
  \item geometrické vlastnosti pomocí GPS
\end{itemize}

číslovaný seznam, který požívá písmena a začíná od c: c), d), e), …

\usepackage{enumerate}
 
\begin{enumerate}[a)]
  \setcounter{enumi}{2}
 
  \item položka
 
  \item položka
 
\end{enumerate}

Sloupce

rozdělí prostor na dva sloupce

\begin{columns}[t]
  \column{.4\textwidth}
  % obsah
  \column{.6\textwidth}
  % obsah
\end{columns}

Tabulky

Vytvoří tabulku

\begin{table}[h!]
  \begin{center}
  \begin{tabular}{|l|c|c|c|}
    \hline \multicolumn{4}{|c|}{accuracy: 52.13\%} \\
    \hline        & true mladsi60 & true starsi60 & class precision \\ 
    \hline pred. mladsi60 & 18       & 22       & 45.00\% \\ 
    \hline pred. starsi60 & 23       & 31       & 57.41\% \\ 
    \hline class recall  & 43.90\%    & 58.49\%    & \\ 
    \hline 
  \end{tabular} 
  \end{center}
  \caption{Klasifikace podle věku dožití metodou ID3}
  \label{tab:table_label}
\end{table}

Beamer

Příkazy

 • \addtocounter{framenumber}{-1} - posune číslování slidů o jeden
 • \centerline{\usebeamercolor[fg]{structure}\huge Závěr} \\ ~ Velký centrovaný text ve stejné barvě jak nadpisy. Pod ním jeden prázdný řádek.

Příklady

nastavení prezentace

\documentclass[]{beamer}
%styl prezentace
\usetheme{Marburg}
\usecolortheme{default}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{tikz}
 
\title[<název zobrazený v liště>]{<název>}
\author{<autor>}
\institute[<instituce - v liště>]
 
\begin{document}
 
% titlepage
\begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}
 
\end{document}

Všechny slajdy budou mít nastaveno jako pozadí pozadi_vsichni.jpg, kromě prvního, který bude mít na pozadí pozadi_prvni.jpg. Obsah prvního slidu bude zarovnán nahoru (\begin{frame}[t]).

\usebackgroundtemplate%
{%
  \includegraphics[width=\paperwidth,height=\paperheight]{pozadi_vsichni.jpg}%
}
 
\begin{document}
 
 
% titlepage
{
\usebackgroundtemplate{\includegraphics[width=\paperwidth]{pozadi_prvni.jpg}}%
\begin{frame}[t]
  \begin{center}
    {\LARGE Nadpis}
  \end{center}
\end{frame}
}
 
\end{document}

BibTeX příklady

citace internetové stránky

  @MISC{
    LekSlovnik,
    author = {Tomáš Zima, Kateřina Mrázová},
    title = {Normální laboratorní hodnoty dospělých [online]},
    year = {[cit. 2012-12-06]},
    url = {http://lekarske.slovniky.cz/normalni-hodnoty},
  }

citace knihy

  @BOOK{
    farmakologie,
    author = "Lüllmann Heinz, Mohr Klaus, Wehling Martin",
    title = "Farmakologie a toxikologie",
    publisher = "Grada",
    year   = "2004",
    isbn   = "80-247-0836-1"
  }

Detex

Detex umí převest LaTeXovej soubor na obyčejný text

detex <soubor tex> > <textový soubor>

Vlna

Vlna je program, který projde LaTeXový dokument a mezery za předložkami nahradí pevnými mezereami.

Ve Fedoře lze nainstalovat příkazem

su -c "yum install texlive-vlna"

nahradí mezery za předložkami pevnými mezerami (-l zapne mod LaTeX, -m a -n zapřičiní, že se ignoruje matematecké prostředí a prostředí verbatim)

vlna -l -m -n <soubor.tex>
navody/latex.txt · Poslední úprava: 2015/06/10 09:52 autor: jules