Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:cpp

C++

Instalace překladače fedora

yum install gcc-c++

Překlad

přeloží soubor.cpp na soubor.o s podporou ISO C++ standardu a dalšími parametry

g++ -Wall -Wextra -std=c++0x -pedantic -c <soubor.cpp>

vytvoří spustitelný soubor ze souborů *.o

g++ -Wall -Wextra -std=c++0x -pedantic <soubory *.o> -o <spustitelný soubor>

další parametry

 • -g3 - ladící informace pro debugování
 • -O3 - optimalizace

linkování knihoven

 • -lm - knihovna cmath
 • -pthread - knihovna pro podporu vláken

Příklady kódu

exception

ukázka použití výjimek

#include <iostream>
#include <stdexcept>
 
using namespace std;
 
int main ()
{
  try
  {
    throw runtime_error("nějaká chyba");
  }
  catch (runtime_error &e)
  {
    cerr << e.what() << endl;
    return EXIT_FAILURE;
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}

socket

ukázka TCP serveru, který obslouží každého clienta v samostatném vlákně

#include <string>
#include <iostream>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
 
#define PORT 8000
#define BUFFER_SIZE 1024
 
using namespace std;
 
/**
 * enum for actions
 */
enum e_actions
{
  E_SOCKET,
  E_SOCKET_NAME,
  E_QUEUE,
  E_CLIENT,
  E_THREAD
};
 
/**
 * function receive message from client
 */
string receive_message(int client)
{
  char buffer[BUFFER_SIZE] = {0};
  string message = "";
 
  if(recv(client, &buffer, BUFFER_SIZE-1, 0)) // parse header
  {
    message = buffer;
  }
 
  return message;
}
 
/**
 * function for serving of client
 */
void *serve_client(void *param)
{
  int client = *((int *) param);
  cout << receive_message(client) << endl;
 
  return NULL;
}
 
/**
 * run server
 */
void run()
{
  int s = -1; // number of socket
  // creat socket
  if ((s = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) < 0)
  {
    throw E_SOCKET;
  }
 
  sockaddr_in sock_name;
  sockaddr_in client_info;
  socklen_t addr_len;
 
  sock_name.sin_family = AF_INET;
  sock_name.sin_port = htons(PORT);
  sock_name.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
  // asign socket name
  if (bind(s, (sockaddr *)&sock_name, sizeof(sock_name)) == -1)
  {
   throw E_SOCKET_NAME;
  }
 
  // create queue
  if (listen(s, 0) == -1)
  {
   throw E_QUEUE;
  }
 
  addr_len = sizeof(client_info);
 
  while(true)
  {
    int client_num = accept(s, (sockaddr*)&client_info, &addr_len);
 
    if (client_num == -1)
    {
      throw E_CLIENT;
    }
    else
    {
      pthread_t thr;
      pthread_attr_t attr;
 
      pthread_attr_init(&attr);
      pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_DETACHED);
      if(pthread_create(&thr, &attr, serve_client, (void *) &client_num))
      {
        throw E_THREAD;
      }
      pthread_attr_destroy(&attr);
    }
  }
}
 
/**
 * main function
 */
int main(int argc, char **argv)
{
  try
  {
    run();
  }
  catch (int e)
  {
    cerr << "Error number: " << e << endl;
    return EXIT_FAILURE;
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}

stream

přečte text ze souboru, který je předán jako první argument

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
 
using namespace std;
 
int main(int argc, char **argv)
{
  if(argc != 2)
  {
    cerr << "Chyba v argumentech!" << endl;
    return EXIT_FAILURE;
  }
 
  ifstream file(argv[1]);
 
  if (!file)
  {
    cerr << "Soubor nelze otevřít!" << std::endl;
    return EXIT_FAILURE;
  }
 
  stringstream buffer;
  buffer << file.rdbuf();
  file.close();
 
  return EXIT_SUCCESS;
}

zapíše text do souboru

#include <string>
#include <iostream>
#include <fstream>
 
using namespace std;
 
ofstream output("<soubor>");
 
if (!output)
{
  cerr << "Do souboru nelze zapsat!" << endl;
}
else
{
  string text = "nějaký text";
  output << text;
  output.close();
}

vector

aritmetický průmer z hodnot vektoru

#include <vector>
#include <numeric>
 
using namespace std;
 
vector<double> values = {0.1, 0.5, 0.8};
double avg = accumulate(values.begin(), values.end(), 0.0)/values.size();

iterator vektoru

#include <vector>
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
vector<int> values = {5, 3, 8};
for (vector<int>::iterator it = values.begin(); it!=values.end(); ++it)
{
  cout << *it << endl;
}

přidá na konec prvního vektoru druhý vektor

#include <vector>
 
using namespace std;
 
vector<int> vector1 = {1, 2, 3};
vector<int> vector2 = {4, 5, 6};
vector1.insert(vector1.end(), vector2.begin(), vector2.end());

funkce, která rozhodne, jestli vector v obsahuje číslo x

#include <algorithm>
#include <vector>
 
using namespace std;
 
bool contain_number(vector<int> &v, int x)
{
  return (find(v.begin(), v.end(), x) != v.end());
}
navody/cpp.txt · Poslední úprava: 2013/03/19 21:32 autor: jules