Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:gnuplot

Gnuplot

Gnuplot je program pro generování grafů funkcí.

Nastavení

výstup

set output "<soubor>"

velikost bodu v grafu

set pointsize 0.6

počet vzorků grafu (ovlivňuje hladkost)

set samples 1000

výstupní formát svg; šířka 600 výška 350

set term svg size 600,350

titulek

set title "Průběh hodnot v místech P1 a P2"

popis osy x

set xlabel "čas (min)"

popis osy y

set ylabel "hodnota"

zobrazený rozsah osy y

set yrange [-10:130]

ukončí výstupní soubor

unset output

Plot

vykreslí sinus v rozsahu 0-0.01 s frekvencí 1000 a fází $\frac{\pi}{4}$

plot [0:0.01] sin(2*pi*1000*x+(pi/4))

vykreslí sinus i cosinus

plot sin(x), cos(x)

vykreslí data ze souboru; osa x bude první sloupec; osa y sloupec druhý; lp = linespoints; pt = pointtype; titulek je text

plot "<soubor>" using 1:2 with lp pt 7 title "text"

vykreslí sigmoidu

plot 1/(1+exp(-x))

Příklady

vygeneruje následující graf:

set title "Průměrná doba čekání chodců (zelená 1 min 20 s)"
set output "plot.svg"
set term svg size 600,350
set xlabel "hustota provozu"
set ylabel "čas (min)"
set pointsize 0.6
plot "data.dat" using 1 with lp pt 7 title "pevné řízení křižovatky", \
"data.dat" using 2 with lp pt 7 title "adaptivní řízení křižovatky"
unset output
navody/gnuplot.txt · Poslední úprava: 2013/05/30 17:20 autor: jules