Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:konfiguracni_soubory

Konfigurační soubory Linux

/etc/fstab

ntfs disk do adresáře /media/data se všemi právami pro vlastníka a čtením pro ostatní. Vlastník a skupina mají číslo 1000.

/dev/sda1   /media/data  ntfs  defaults,user,umask=022,nls=utf8,gid=1000,uid=1000 0 0

připojí vzdálený adresář přes sshfs jako uživatel s uid=1000 a gid=1000

sshfs#user@remote.machine.net:/remote/dir /work   fuse   user,_netdev,reconnect,uid=1000,gid=1000,idmap=user,allow_other 0  0

/etc/group

obsahuje seznam skupin uživatelů

/etc/init.d/<služba>

služby například na Debianu

nastaví služnu, aby se spouštěla po start

update-rc.d <služba> defaults

/etc/network/interfaces

síťová rozhraní - např. Debian

nastavení statické adresy

iface eth0 inet static
    address 192.0.2.7
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.0.2.254

/etc/passwd

objsahuje seznam uživatelů

/etc/rc.d/rc.local

bashový script, který se spustí po startu systému

/etc/resolv.conf

konfigurační soubor DNS serverů

nameserver 8.8.8.8

/etc/selinux/config

Nastavení SELINUXU

zakázání SELINUXU

SELINUX=disabled

/etc/sysconfig/i18n

nastavení fontu lat2-16.psfu.gz v konsoli (fonty se nachází v adresáři /lib/kbd/consolefonts/):

SYSFONT="lat2-16"

/etc/sysconfig/network

nastavení hostname

HOSTNAME=<hostname>

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*

statická konfigurace síťového rozhraní (kde * → interface):

BOOTPROTO="static"
IPADDR="<ip adresa>"
NETMASK="<maska>"
BROADCAST="<ip adresa>"
NETWORK="<ip adresa>"
GATEWAY="<ip adresa>"
DNS1="<ip adresa>"
DEFROUTE="yes"

/etc/udev/rules.d/*.rules

zobrazí informace o zařízení /dev/ttyUSB0

udevadm info -q all -n /dev/ttyUSB0

zobrazí informace pro nastvení udev o zařízení /dev/ttyUSB0

udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyUSB0)

udev pravidla

# pro zaříyení se seriovým číslem A101645B nastaví uživatele a skupinu
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="A101645B", OWNER="uzivatel", GROUP="uzivatel"
navody/konfiguracni_soubory.txt · Poslední úprava: 2015/06/15 08:57 autor: jules