Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:openvpn

OpenVPN

OpenVPN je open source program pro vytvoření VPN tunelu mezi hostitelskými stanicemi. Stáhnout lze zde. Běží jak na UNIXových OS, tak ve Windows. Linuxové distribuce ho mají obvykle v repozitářích.

Server

Instalace

Archlinux

pacman -S openvpn

Fedora

yum install openvpn

Konfigurace certifikační autority

V souboru /usr/share/openvpn/easy-rsa/vars nastavit následující informace o certifikační autoritě. Je lepší nepoužívat diakritiku.

export KEY_COUNTRY="CZ"
export KEY_PROVINCE="Kraj" 
export KEY_CITY="Mesto"
export KEY_ORG="Organizace"
export KEY_EMAIL="muj@email.cz"

délku klíče nastavit na 2048 bitů

export KEY_SIZE=2048

ostatní proměnné KEY_* je možné zakomentovat

#export KEY_EMAIL=mail@host.domain
#export KEY_CN=changeme
#export KEY_NAME=changeme
#export KEY_OU=changeme

Vytvoření certifikační autority

adresář /usr/share/openvpn/easy-rsa/

$ cd /usr/share/openvpn/easy-rsa/

export proměnných

$ source ./vars

smazání všech předchozích certifikátů a klíčů

$ ./clean-all

vytvoření certifikační autority, Všechny otázky je možné odentrovat, protože se nastaví podle exportovaných proměnných.

$ ./build-ca

Generování klíčů a certifikátů

generování parametrů pro Diffie-Hellman

$ ./build-dh

generování klíče a certifikátu pro server, jméno serveru musí být unikátní

$ ./build-key-server jmeno_serveru

generování klíče a certifikátu pro klienta

$ ./build-key-server jmeno_klienta

Konfigurace

nastavení se dělá v souboru /etc/openvpn/<nazev serveru>.conf

# openvpn běží v modě server
mode server

# tento počítač je server
tls-server

# zařízení, které se vytvoří
dev tap0

# port
port 1194

# protokol
proto udp

# adresa serveru ve virtuální síti
ifconfig 192.168.2.1 255.255.255.0

# konfigurační parametry, které se pošlou klientovi
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
push "route-gateway 192.168.2.1"

# adresy, které se budou přidělovat klientům
ifconfig-pool 192.168.2.10 192.168.2.50 255.255.255.0

# více klientů se může přihlásit naráz
duplicate-cn

# upravuje komunikaci klienta s klientem - paket odešle ihned OpenVPN démon
client-to-client

# certifikát certifikační autority
ca ca.crt

# certifikát serveru
cert VPN-Server.crt

# klíč serveru
key VPN-Server.key

# parametry pro Diffie-Hellman
dh dh2048.pem

# povolení komprese
comp-lzo

# soubor, kam ukládá server pravidelně svůj stav
log-append /var/log/vpn.log

# stupeň "ukecanosti" démona
verb 3

potřebné klíče a certifikáty je nutné zkopírovat z /usr/share/openvpn/easy-rsa/keys/ do /etc/openvpn/

aby server fungoval, je potřeba povolit port 1194 v iptables

iptables -A INPUT -p udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --sport 1194 -j ACCEPT

Konfigurace - bridge mode

pro vytvoření bridge je třeba nainstalovat bridge-utils, ve feodře

yum install bridge-utils

konfigurační soubor může vypadat následovně

server-bridge <adresa serveru> <maska sítě> <první adresa přidělovaná serverem> <poslední adresa přidělovaná serverem>
tls-server
dev tap0
port 1194
proto udp
ifconfig-pool-persist ipp.txt
duplicate-cn
client-to-client 
ca ca.crt
cert VPN-Server.crt
key VPN-Server.key
dh dh2048.pem 
comp-lzo
log-append /var/log/vpn.log
verb 3

skript, který nastaví potřebná rozhraní

#!/bin/bash

### BEGIN INIT INFO
# Provides:       bridge
# Required-Start:    $remote_fs $syslog
# Required-Stop:    $remote_fs $syslog
# Default-Start:    2 3 4 5
# Default-Stop:
# Short-Description:  Bridge for OpenVPN
### END INIT INFO

# Define Bridge Interface
br="br0"
# Define list of TAP interfaces to be bridged,
# for example tap="tap0 tap1".
tap="tap0"
# Define physical ethernet interface to be bridged
# with TAP interface(s) above.
eth="<fyzicky interface>"
eth_ip="<adresa serveru>"
eth_netmask="<sitova maska>"
eth_broadcast="<broadcastova adresa>"
gw="<adresa brany>"

#################################
# Set up Ethernet bridge on Linux
# Requires: bridge-utils
#################################
start_bridge () {
  for t in $tap; do
    openvpn --mktun --dev $t
  done

  brctl addbr $br
  brctl addif $br $eth
  for t in $tap; do
    brctl addif $br $t
  done

  for t in $tap; do
    ifconfig $t 0.0.0.0 promisc up
  done
  ifconfig $eth 0.0.0.0 promisc up
  ifconfig $br $eth_ip netmask $eth_netmask broadcast $eth_broadcast up
  route add default gw $gw $br
}

####################################
# Tear Down Ethernet bridge on Linux
####################################
stop_bridge () {
  ifconfig $br down
  brctl delbr $br
  for t in $tap; do
    openvpn --rmtun --dev $t
  done
  ifconfig $eth $eth_ip netmask $eth_netmask broadcast $eth_broadcast up
  route add default gw $gw $eth
} 
                                                                                                        
####################################
# OPTIONS
###################################
case "$1" in
  start)
    echo -n "Starting Bridge"
    start_bridge
    ;;
  stop)
    echo -n "Stopping Bridge"
    stop_bridge
    ;;
  restart)
    stop_bridge
    sleep 2
    start_bridge
    ;;
  *)
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
    exit 1
    ;;
esac

v iptables je potřeba nastavit následující pravidla

iptables -I INPUT -i tap+ -j ACCEPT
iptables -I INPUT -i br0 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -i br0 -j ACCEPT

skript jsem nastavil aby se spouštěl v /etc/rc.d/rc.local. Trochu byl problém, když jsem nastavoval statický adresy pro eth0. Po tom co jsem tuto volbu smazal z /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 tak vše beželo jak mělo.

Povolení openVPN se systemd

systemctl enable openvpn@.service
ln -s /lib/systemd/system/openvpn\@.service /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn\@<nazev serveru>.service
systemctl start openvpn\@<nazev serveru>.service
systemctl enable openvpn\@<nazev serveru>.service

Směrování

Aby se pakety přeposílaly mezi sítěmi, je třeba nastavit přeposílání mezi interfacy

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

nebo permanentně nastavit v souboru /etc/sysctl.conf

net.ipv4.ip_forward=1

Na routeru je třeba nastavit statickou cestu pro virtuální síť 192.168.2.0/24 na adresu serveru např. 192.168.1.1. Jinak by router nedoručil pakety, které přichází zpět jako odpověď.

Klient

Linux

nastavení OpenVPN klienta

# adresa serveru
remote 192.168.1.1

# vyžaduje ověření certifikátu serveru - zabraňuje útoku men in the middle
remote-cert-tls server

# tento počítač je klient
tls-client
dev tap

# povoluje použít nastavení z push
pull

mute 10
ca ca.crt
cert klient.cert
key klient.key

comp-lzo
verb 3

Windows

Pro Windows je možné spustit OpenVPN GUI, které zobrazí tray ikonu. Pravým kliknutím na ni je možné měnit stav klienta.

Konfigurační soubory se umisťují do adresáře c:\Program Files\OpenVPN\config\. V konfiguračním souboru je nutné každé zpětné lomítko z cesty zdvojit, jinak je konfigurační soubor stejný jak v Linuxu.

Umístění certifikátu certifikační autority se napíše například takto:

ca "c:\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt"

Směrování

Pokud chceme aby veškerý provoz šel přes VPN server je potřeba, aby bylo správně nastavené směrování. Komunikaci se serverem na adresu 192.168.1.1 musí jít přes fyzický interface a pak je možné nastavit defaultní cestu přes virtuální síť.

Ve Windows je to možné nastavit například takto:

route add 192.168.1.1 mask 255.255.255.255 <původní default gateway> metric 20
route delete 0.0.0.0
route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.2.1 metric 20
navody/openvpn.txt · Poslední úprava: 2012/12/22 13:24 (upraveno mimo DokuWiki)