Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


navody:vim

Vim

Vim je pokročilý konzolový textový editor.

Spuštění

otevře soubory v rozděleném pohledu

vim -O soubor1 soubor2

Ovládání

Editace

kombinace editace s pohybem

 • d - mazání
 • y - kopírování do registru
 • c - smaže text a přepne se do vkládacího modu
 • g~ - zamění malá/velká písmena v textu
 • gu - převede text na malá písmena
 • gU - převede text na velká písmena

editace

 • x - smaže znak
 • dat - smaže obsah mezi xml tagy (včetně tagů)
 • dd - smaže řádek
 • dit - smaže obsah mezi xml tagy
 • D - smaže znaky do konce řádku
 • p - vloží registr za aktuální pozici
 • P - vloží registr před aktuální pozici
 • yy/Y - vloží do registru aktuální řádek
 • J - připojí následující řádek k aktuálnímu s mezerou
 • gJ - připojí následující řádek k aktuálnímu bez mezery
 • C - smaže vše do konce řádku a přepne se do vkládacího módu
 • s - smaže aktuální znak a přepne se do vkládacího módu
 • S - smaže celý řádek a přepne se do vkládacího módu
 • r - přepis jednoho znaku
 • R - přepisovací mód
 • ~ - změní velikost znaku a posune kurzor doprava
 • u - vrátí poslední příkaz
 • Ctrl+r - obnoví poslední příkaz
 • U - odvolá všechny změny provedené na naposledy změněném řádku
 • . - opakuje poslední editační operaci
 • >> - posune odsazení řádku doprava
 • << - posune odsazení řádku doleva
 • == - odsadí tak, aby byl řádek správně formátovaný

Makra

 • q<a-z> - začátek nahrávání makra
 • q - ukončení nahrávání makra
 • @<a-z> - vyvolání makra

Mapování zkratek

 • map / noremap - rekurzivní / nerekurzivní mapování

Režimy

 • (nore)map - normální, vizuální
 • n(nore)map - normální
 • v(nore)map - vizuální
 • (nore)map! - vkládání, příkazový řádek
 • i(nore)map - vkládání
 • c(nore)map - příkazový řádek

Okna

 • Ctrl+w w - přepne do dalšího okna
 • Ctrl+w r - prohodí pořadí oken
 • Ctrl+w v - rozdělí okno vertikálně
 • Ctrl+w s - rozdělí okno horizontálně
 • Ctrl+w q - zavře okno
 • Ctrl+w + - zvětší výšku okna
 • Ctrl+w - - zmenší výšku okna
 • Ctrl+w > - zvětší šířku okna
 • Ctrl+w < - zmenší šířku okna
 • :sp / :split - rozdělí okna horizontálně
 • :vsp / :vsplit - rozdělí okna vertikálně

Pohyby

 • 0/Home - začátek řádku
 • ^/_ - první neprázdný znak řádku
 • $/End - konec řádku
 • 10| - desátý sloupec
 • f<znak> - následující výskyt znaku
 • F<znak> - předchozí výskyt znaku
 • t<znak> - před následující výskyt znaku
 • T<znak> - za předchozí výskyt znaku
 • ; - opakuje poslední hledání na řádku
 • , - opakuje poslední hledání na řádku v opačném směru
 • * - nalezení dalšího slova pod kuzorem
 • g* - nalezení slova pod kurzorem i když je součástí jiného slova
 • # - nalezení předchozího slova pod kurzorem
 • g] - skočí na definici
 • 100go - skočí na stý znak v souboru
 • '. - přesune se na poslední editovaný řádek
 • `. - přesune se na poslední editovanou pozici
 • '' - vrátí poslední skok (kurzor na začátku přechozího řádku)
 • `` - vrátí poslední skok (kurzor na poslední pozici)
 • ma - nastaví značku a na aktuální pozici (můžou být a-z lokální a A-Z globální)
 • 'a - přesune se na řádek se značkou a
 • `a - přesune se na pozici značky a
 • w, W - na začátek následujícího slova
 • e, E - na konec tohoto slova
 • b, B - na nejbližší předchozí začátek slova

u velkých písmen považuje vim za slovo posloupnost nebílých znaků a u malých nezapočítává třeba . nebo ,

 • ) - začátek nejbližší následující věty
 • ( - nejbližší předchozí začátek věty
 • } - za nejbližší následující konec odstavce
 • { - před nejbližší předcházející konec odstavce
 • % - odpovídající párová závorka
 • 5H - pátý řádek od vrchu okna
 • M - střed okna
 • 5L - pátý řádek od spodku okna
 • Ctrl + ^ - předchozí editovaný buffer
 • zt - odskroluje okno tak, aby byl kurzor nahoře
 • zz - odskroluje okno tak, aby byl kurzor uprostřed
 • zb - odskroluje okno tak, aby byl kurzor dole

Režim pro výběr

 • v - výběr od aktuální pozice
 • V - výběr celých řádků od aktuálního

Výběr xml tagů

 • at - vyběr až po párový tag včetně tagu
 • it - vyběr až po párový tag bez tagu (pouze vnitřek)
 • o/O - skok na párový tag

Skládání

 • zo - rozbalí blok
 • zc - sbalí blok
 • za - přepne sbalený/rozbalený blok

VimDiff

 • ]c - skočí na následující změnu
 • [c - skočí na předchozí změnu
 • do - použije změnu z druhého okna do aktuálního
 • dp - použije změnu z aktuálního okna do druhého

Vkládací režim

Přepnutí

 • a - za znak označený kurzorem (append)
 • i - před znak označený kurzorem (insert)
 • A - za poslední znak na aktuálním řádku
 • I - před první neprázdný znak na aktuálním řádku
 • o - nový řádek pod aktuálním řádkem
 • O - nový řádek nad aktuálním řádkem

Zkratky

 • Ctrl + p - doplňuje z předchozích slov
 • Ctrl + n - doplňuje z následujících slov
 • Ctrl + x Ctr + f - doplňuje cestu
 • Ctrl + x Ctr + l - doplňuje celé řádky
 • Ctrl + t - posouvá odsazení řádku doprava
 • Ctrl + d - posouvá odsazení řádku doleva

Zobrazení informací

 • Ctrl + g - zobrazí název souboru, počet řádků a pozici v procentech
 • g Ctrl + g - informace o znacích, slovech, řádcích sloupcích
 • [I - zobrazí řádky, které obsahují slovo pod kurzorem

Pluginy

Jedi-vim

Jedi-vim umožňuje nejen doplňovat v Python kódu.

Zkratky

 • Ctrl + mezerník - doplňování kódu
 • \ + g - najde přiřazení
 • \ + d - jde na definici
 • K - ukáže Pydoc
 • \ + r - přejmenuje
 • \ + n - ukáže požití

Ropevim

umožňuje požítí knihovny Rope ve Vimu

Instalace Fedora - pip

nejdříve je třeba nainstalovat Rope a pak Ropemode a Ropevim:

yum install python-pip
python-pip install ropemode
python-pip install ropevim
mkdir -p ~/.vim/plugin
cp /usr/share/vim/plugin/ropevim.vim ~/.vim/plugin/ropevim.vim

Klávesové zkratky

 • M-/ - doplňování kódu
 • M-? - doplňování bez nabídky (první možnost)
 • C-c g - jde na definici
 • C-c d - ukáže dokumentaci
 • C-c f - najde použití
 • C-c r r - přejmenuje slovo pod kurzorem

Mapování

použije Ctrl-Space pro doplňování s Ropevim

imap <C-Space> <M-/>

Tag List

zobrazuje okno s třídami, metodami a funkcemi

instalace Fedora

su -c "yum -y install vim-taglist"

Příkazy ex

 • :perldo s/<regex>/<nahradit>/ - pro nahrazení se použijí perlovské regulární výrazy
 • :buffers / :ls / :files - zobrazí otevřené soubory
 • :b / :bu / :buf / :buffer - s číslem nebo jménem přepne do bufferu
 • :e <soubor> - otevře soubor v novém bufferu
 • :sp <soubor> - otevře soubor v novém bufferu a rozdělí okno
 • :! <příkaz> - spustí příkaz
 • :r <soubor> - vloží obsah souboru
 • :r! <příkaz> - vloží výstup příkazu
 • :reg - vypíše aktuální obsah registrů

Editace řádků

 • :%g/<vzorek>/d - smaže všechny řádky, které korespondují se vzorkem
  • :g/^$/d - smaže prázdné řádky
 • :%g/^/m0 - všechny řádky v souboru budou v opačném pořadí
 • :%j - spojí všechny řádky do jednoho (oddělí mezerou)
 • :%j! - spojí všechny řádky do jednoho
 • :%s/<co>/<čím>/<volby> - nahrazování
 • :%s/background/&-color/g - nahradí všechny background za background-color
 • :%v/<vzorek>/d - smaže všechny řádky, které nekorespondují se vzorkem
 • :sort - seřadí řádky
 • :sort u - seřadí řádky a smaže duplicitní

put

 • :put =range(11,15) - za aktuální řádek vloží čísla 11-15 (každé na vlastní řádek)

set:

 • set: fileformat - ukáže typ konce řádků použitých v souboru hodnoty (dos, unix, mac)
 • set: fileencoding - ukáže kodování, v jakém je soubor zobrazený

Speciální příklady

Přeformátuje všechny php soubory

find . -name '*.php' -printf "echo -e \"G=gg\n:wq\n\" | vim %p\n" | sh
navody/vim.txt · Poslední úprava: 2023/02/21 09:24 autor: jules